Galerie

Samsara Hotel ***

14, rue Emilie Rajohnson, Antsahavola
101 Antananarivo
MADAGASCAR

+261 34 58 855 85
+261 33 11 855 85